OGŁOSZENIE NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

OD  19 LIPCA 2017 R. NASTĄPIŁA ZMIANA  ADRESU WITRYNY NABORU DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁYMSTOKU: https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok

OGŁOSZENIE NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

 

Od 7 kwietnia 2017 roku na witrynie https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok jest dostępny elektroniczny system naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

Zasady rekrutacji wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz w elektronicznym systemie naboru do żłobków.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie przed dniem 1 marca 2017 r. mają możliwość korzystania z elektronicznego systemu naboru https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok za pomocą loginu z poprzedniego systemu naboru (http://nabor.pcss.pl/bialystok/), przy czym nowe hasło dostępu zostanie przesłane na adres e-mail po użyciu opcji „Nie pamiętam hasła”.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie w dniach 1 marca 2017 r. – 6 kwietnia 2017 r. powinni zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru w celu odbioru loginu i hasła do elektronicznego systemu naboru.

Rodzice składający wnioski od 7 kwietnia 2017 r. otrzymają login i hasło podczas rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

 

  Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do Żłobka powinien zalogować się na stronie systemu rekrutacji elektronicznej https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

W systemie krok po kroku podane są wskazówki dotyczące wypełnienia karty rekrutacyjnej. Rodzic ma możliwość wyboru trzech placówek, do których chce zapisać swoją pociechę. Wypełniony i podpisany wniosek składa w Żłobku pierwszego wyboru, który potwierdza w systemie jego przyjęcie. Tylko potwierdzone przez Żłobek podanie powoduje, że dziecko zostaje zapisane na listę oczekujących na miejsce.

W przypadku braku możliwości wypełnienia karty rekrutacyjnej w domu zapraszamy do Żłobka. Służymy pomocą i radą w sprawach formalnych związanych z rekrutacją.

Warunki przyjęcia:

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się. Rodzice powinni mieszkać na terenie miasta Białegostoku i w rocznym rozliczeniu PIT nie wskazywać innego miejsca przekazania podatku niż miasto Białystok.

Po przyjęciu dziecka rodzice wypełniają kwestionariusz, który zawiera : dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia, szczegółowe informacje dotyczące opieki, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w Żłobku.

Koszt pobytu dziecka w Żłobku:

1. opłata za pobyt dziecka: 200,00 zł miesięcznie (do 10 godzin pobytu). Ustalono dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku powyżej dziesięciu godzin dziennie w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki (Uchwała nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r.)

2. opłata za żywienie : 5,00 zł stawka dzienna (pobierana za faktyczną liczbę dni roboczych w miesiącu).

Zwrot kosztów wyżywienia oraz opłaty za pobyt dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłaszanej nieobecności. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka wnoszone są przez rodziców dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 16 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka : 73 1240 1154 1111 0010 3579 5266. Nie dotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek.